PENDIDIKAN ETIKA “MAJA LABO DAHU” DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

  • Hermawansyah Hermawansyah STIT SUNAN GIRI BIMA
Keywords: Etika, “Maja Labo Dah, Pendidikan Islam

Abstract

 

Budaya Maja Labo Dahu (malu dan takut). Malu, ialah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau kurang sopan. Malu merupkan ciri khas perangai manusia yang menyingkap nilai iman seseorang dan berpengaruh bagi tinggi rendahnya akhlak seseorang.

Orang yang memiliki rasa malu, apabila melakukan sesuatu yang tidak patut baginya, maka di wajahnya nampak berubah menjadi pucat sebagai perwujudan penyesalannya terlanjur berbuat yang tidak wajar. Itu menunjukkan hati kecilnya hidup, batinnya suci dan bersih. Tetapi sebaliknya bagi seseorang yang sudah tidak memiliki rasa malunya, dia enak saja apabila melakukan perbuatan yang tidak patut, sekalipun banyak orang yang mengetahuinya. Orang yang demikian menunjukkan kasar perasaannya, selalu bersikap acuh tak acuh, tidak perduli dengan apa saja yang dia lakukan.

Sehingga  orang yang semacam ini tidak baik, tidak mempunyai rasa malu untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan dosa, dan menurunkan derajatnya. Maka Islam telah mengingatkan kepada umatnya, agar memperhatikan rasa malu, karena rasa malu ini, dapat meningkatkan akhlaknya menjadi tinggi

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, M. Yatimin. Pengantar Studi Etika. Jakarta: Amzah Andy. 2006.
Agus Sujanto, Psikologi Kepribadian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1984), h.191.
Ahmad, Machfud. Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat. Cet I; Mataram. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2002.
al-Qardhawy, Muhammad Yusuf. Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu’ammal Hamidy. Halal dan Hara Dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980.
Amin, Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
Anshary, Endang Saifuddin. Sains Falsafah dan Agama. Malang: PT Bina Ilmu. 1982.
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam Tradisi Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium. Jakarta: Kencana. 2012.
Daradjat, Zakiah. Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung. 1992.
Haris, Abd. Pengantar Etika Islam. Sidoarjo: Al-Afkar Press. 2007.
Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikian. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
Hasnun, Anwar. Prinsip Hidup Orang Bima. Jogjakarta: tt. 2007.
Ismail, M. Hilir, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. Bima: Percetakan Gading Mas Bima. 1988.
Mahmud, Abdul Halim. Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Solo: Intermedia. 1999.
Rajasa, Sutan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Cendekia. 2003.
Saebani, Beni Ahmad dan K.H. Abdul Hamid, Ilmu Akhlak. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
Sahidu, Djamaluddin. Kampung Orang Bima. Cet ke. II, Jakarta. 2013.
Yaljan, Miqdad. Kecerdasan Moral (Aspek Pendidikan Yang Terlupakan). Terj. Tulus Mustofa. Krisis Multi Dimensional. Yogyakarta: Talenta. 2003.
Published
2019-11-24
How to Cite
Hermawansyah, H. (2019, November 24). PENDIDIKAN ETIKA “MAJA LABO DAHU” DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan, 10(1). https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitrah.v10i1.172
Section
Articles