STUDI KRITIS NIKAH TANPA WALI KAJIAN TAFSIR AHKAM QS. AL-BAQARAH: 232

  • Ida Mufidah Mahasiswi Pascasarjana IQT UINSA (UIN Sunan Ampel) Surabaya
  • Masruhan Masruhan Pascasarjana IQT UINSA (UIN Sunan Ampel) Surabaya
Keywords: Critical Study of Marriage Without Guardian, Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232

Abstract

One of the crucial issues in marriage is marriage without a guardian which is a problem of khilafiyyah ijtihadiyyah among the ulama' madhhab. One of the verses that is used as a foothold by each party is QS. Al-Baqarah: 232 with different interpretations. This paper attempts to conduct a critical study of the interpretation of the verse regarding the legality of marriage without a guardian. The results of the study conducted show that the difference in the scholars' interpretation of the verse is in the khit}a>b contained in the verse. According to the majority of scholars, the verse is intended for female guardians so that the verse indicates that marriage without a guardian is not valid. Meanwhile, according to the Hanafi school of thought, the verse is aimed at a husband who prevents his ex-wife from marrying someone else so that the verse shows a woman can marry herself without a guardian. Although this is a khilafiyyah problem, marriage without a guardian has the potential to cause a marriage based on consensual only which needs to be avoided.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Ba>barti, Akma>l al-Di>n Muhammad bin Muhammad al-Hanafi, al-‘Ina>yah Sharh al-Hida>yah, Kairo: Shirkah Maktabah wa Mat}ba‘ah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-Halabi wa Aula>duh, 1970
Al-Baghawī, Muhyi al-Sunnah Abu Hamid al-Husain bin Mas’ud, Ma’āalim al-Tanzīl. Dār Thaybah, 1997
Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā’ Isma’īl bin ‘Umar bin Katsīr al-Qurasyī, Tafsīr al-Qu’rān al-‘Azhīm. Dār Thaybah. 1999
Al-Jas}s}a>s}, Ahmad bin ‘Ali, Ahka>m Al-Qur’ar Ihya> Tura, 1405H, vol. 2, hal.
Al-Jurjānī, ‘Ali bin Muhammad, Al-Ta’rīfāt, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1985
al-Marghi>na>ni, Burhan al-Din Ali bin Abi Bakr, al-Hida>yah fi> Sharh Bida>yah al-Mubtadi, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, tanpa tahun
Al-Mara>ghi>, Ahmad bin Mus}t}fa>, Tafsir Al-Mara>ghi>, Mesir: Maktabah Mushtafa> Al-Ba>bi>, 1946
Al-Mishrī, Muhammad bin Mukarram bin Manzhūr al-Afrīqī. Lisān al-‘Arab. Bairut: Dār Shādir, Tanpa tahun
Al-Qurthubī, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003
Al-Ra>zi, Fakhr al-Din Muhammad bin Umar al-Taimi, Tafsi>r al-Ra>zi al-Tafsi>r al-Kabi>r Mafa>tih al-Ghayb, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1420 H
Al-Shauka>ni, Muhammad bin ‘Ali, Nail al-Aut}a>r, Mesir: Da>r Al-Hadi>th, 1993
Al-Tha‘a>libi, Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Makhlu>f, al-Jawa>hir al-Husa>n fi> Tafsi>r al-Qur’an, Bayru>t: Da>r Ihya’ al-Tura>th al-‘Arabi, 1418 H
Al-T}abari>, Muhammad ibn Jari>r, Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l A>y al_Qur’an, Makkah: Da>r al-Tarbiyah wa al-Tura>th, t.th
Al-Zuhailī, Wahbah bin Mushthafā. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Damasykus: Dār al-Fikri, tanpa tahun
Al-Zuhailī, Wahbah bin Mushthafā, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>‘ah wa al-Manhaj Damaskus: Da>r al-Fikr al-Mu ‘a>s}ir, 1418 H
Ibn ‘Āsyūr, Muhammad al-Thāhir, Al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Tunisia: Dār Sahnūn, 1997
Ibn Ruysd, Muhammad bin Ahmad, Bida>yah al-Mujtahid, Kairo: Da>r al-Hadith, 2004
Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, Al-Mausu>’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Da>r Al-Sala>sil, tanpa tahun, vol. 11, hal. 253
Mus}t}fa> Ibra>hi> dkk, al-Mu’jam Al-Wasi>t{, Iskandariah : Da>r Al-Da’wah, tanpa tahun
Published
2021-07-14
How to Cite
Mufidah, I., & Masruhan, M. (2021, July 14). STUDI KRITIS NIKAH TANPA WALI KAJIAN TAFSIR AHKAM QS. AL-BAQARAH: 232. FiTUA: Jurnal Studi Islam, 2(2), 64-74. https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitua.v2i2.317
Section
Articles