Editor in Chief:

Hermawansyah, STIT Sunan Giri Bima ( Google Cendekia ), (ID Sinta)

Editorial Board :

Irwan Supriadin J, STIT Sunan Giri Bima ( Google Cendekia ), (ID Sinta)

Editorial Board :

Syukri, STIT Sunan Giri Bima NTB Indonesia ( Google Cendekia ), ( ID Sinta )

Layouter, Grafis Design & IT:

Junaidin, STIT Sunan Giri Bima ( Google Cendekia ), (ID Sinta)